Der - Die - Das - který rod je správný? Stiskni klávesu....

Křivka zkoušení pro uživatele

Doporučené hodnoty pro každodenní zkoušení
Doporučené hodnoty pro zkoušení 1x týdně
Doporučené hodnoty pro zkoušení 1x měsíčně
Nastavení od známky  do známky 1.49:  dní do dalšího přezkoušení
od známky  do známky 1.74:  dní
od známky  do známky 1.99:  dní
od známky  do známky 2.49:  dní
od známky  do známky 2.99:  dní
od známky  do známky 3.49:  dní
od známky  do známky 3.99:  dní
od známky  do známky 4.49:  dní
od známky  do známky 4.74:  dní
od známky  do známky 5.00:  dní


Návod k programu Der-die-das

Program slouží ke zkoušení slovíček. Program umožňuje zkoušení
  • slovíček
  • rodu (jen pro německá slovíčka)
Při zkoušení slovíček se náhodně zobrazují slovíčka v cizím jazyce (nebo v češtině, podle volby žáka). Žák známkuje znalost slovíčka sám známkami 1 až 5 jako ve škole. Pokud si není jist, stisknutím mezerníku si zobrazí slovíčko v druhém jazyce. Pak žák oznámkuje znalost slovíčka klávesou 15. Při zkoušení rodu (u německých slovíček) žák zadává rod stiskem kláves 7, 8 nebo 9 (nebo kliknutím na ikonu klávesy) a program sám oznámkuje výsledek. Význam kláves:
  • 7 - der
  • 8 - die
  • 9 - das
  • mezerník - slovíčko se zobrazí v obou jazycích, ale bez rodu
Na základě oznámkování pak program rozhoduje o tom, kdy (po kolika dnech) bude dané slovíčko znovu zkoušeno. Slovíčko s dobrou průměrnou známkou je zkoušeno méně často než slovíčko se špatnou průměrnou známkou. Žák si může nastavit, jak často budou slovíčka zkoušena (nastavení křivky zkoušení). K dispozici jsou tři doporučená nastavení (pro zkoušení denně, 1x týdně a 1x měsíčně). Křivku si žák nastaví podle svého uvážení, nastavení se ukládá.

Při prvním spuštění programu si žák vybere lekce ke zkoušení. Slovíčka jsou před prvním zkoušením oznámkována známkou 5, a žák postupně zlepšuje známku pro každé slovíčko. Slovíčka s lepší známkou jsou pak nabízena k přezkoušení méně a méně často, podle nastavení křivky zkoušení. Slovíčka se špatnou průměrnou známkou jsou zkoušena častěji.

Další nastavení programu

Program slouží jako pomůcka při učení slovíček. Tak jak žák postupně zlepšuje svoje znalosti, program mu selektivně připomíná ta slovíčka, se kterými má největší problémy. Zároveň průběžně zkouší a připomíná i již osvojená slovíčka.

Program si pamatuje:
  • Nastavení programu, především nastavení křivky zkoušení a směr zkoušení (do češtiny/z češtiny). Každý žák má svoje nastavení.
  • Seznam aktivních lekcí daného žáka.
  • Známky každého žáka pro každé jednotlivé slovíčko. Pokud žák vyřadí lekci z aktivních lekcí, mažou se známky žáka pro tuto lekci. Při opětovné aktivaci lekce jsou slovíčka oznámkována pětkou, a žák začíná s lekcí "od píky".
Doporučený postup: Přečtěte si lekci, neznámá slovíčka najděte ve slovníku. Po přečtení lekce zapište slovíčka do programu. Nechte se vyzkoušet ve směru z cizího jazyka do češtiny. Vždy čtěte slovíčko i s rodem, slovíčko i s rodem si pamatujte "nevědomě" jako "zvuk", tak se dá nejlépe zapamatovat rod. Pokud si nejste jistí, stisknutím mezerníku se zobrazí slovíčko v druhém jazyce. Pak svojí znalost oznámkujte. V dalším kole se nechte vyzkoušet z rodu, opět ve směru z cizího jazyka do češtiny. Tím se upevní znalost rodu. Při volbě rodu klávesou 7, 8, 9 se na krátkou dobu zobrazí správný rod. Toto krátké zobrazení využijte k připomenutí správného rodu.

Během zkoušení lekce sledujte, kolik slovíček zbývá k přezkoušení. Pokud máte za dané slovíčko pětku, slovíčko se bude připomínat tak dlouho, dokud se známka nezlepší (o tom, kdy se slovíčko přestane připomínat, rozhoduje nastavení posledního řádku v nastavení křivky zkoušení. Pokud je nastavený na 0 dní, slovíčko se připomíná až do zlepšení známky. Pokud je nastavený na 1 a více dní, slovíčko se vyzkouší jen jednou, k dalšímu zkoušení dojde až po zadaném počtu dní).

Ke zkoušení používejte mezerník a numerickou klávesnici po pravé straně klávesnice. Známky a rod tak můžete zadávat poslepu a rychle, bez nutnosti pohledu na klávesnici.

Více k rodu například zde: Němčina - rod

Náměty, dotazy a připomínky zasílejte na adresu: autor@german3.wz.cz

Markersdorf